محبت تنهاچیزےست ڪہ بابخشیدڹ زیادترمي‌شود همیش...- کانال آکابانو

محبت تنهاچیزےست ڪہ بابخشیدڹ زیادترمي‌شود همیش...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

محبت تنهاچیزےست ڪہ بابخشیدڹ زیادترمي‌شود همیشہ لازم نیست چیزهاے با ارزش ببخشي تا محبت ڪرده باشي ڪَاهي لبخند تو بهتریڹ محبت است☆ @akabano آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: