برخی از زنبورهای مخملی میتوانند تا 75 درصد از وز...- کانال آکابانو

برخی از زنبورهای مخملی میتوانند تا 75 درصد از وزن بدن خود را در گرده حمل کنند. @akabano آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: