گاهی گذشت میکنم گاهی گذر.. معنای این دوفرق میکند...- کانال آکابانو

گاهی گذشت میکنم گاهی گذر.. معنای این دوفرق میکند بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن نیست برای رسیدن به آرامش باید بخشید وگذشت

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها: