پازڸ دڸ‌ڪسي رو بهم ریختڹ،هنر نیست! هر وقت تونس...- کانال آکابانو

پازڸ دڸ‌ڪسي رو بهم ریختڹ،هنر نیست! هر وقت تونس...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

پازڸ دڸ‌ڪسي رو بهم ریختڹ،هنر نیست! هر وقت تونستي با تیڪہ‌هاے شکستہ دڸ یڪ نفر ،یڪ پازڸ جدیدو قشنڪَ براش بسازے،هنر ڪردے!☆ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط