خداے مڹ بہ حضورت، بہ نگاهت، بہ یاریت نیازمندم س...- کانال آکابانو

خداے مڹ بہ حضورت، بہ نگاهت، بہ یاریت نیازمندم س...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

خداے مڹ بہ حضورت، بہ نگاهت، بہ یاریت نیازمندم سال‌هاست بہ ایڹ نتیجہ رسیده‌ام ڪہ'تو' آڹ مشترڪ مورد نظرے هستي،ڪہ همیشہ در دسترسي اِلٰهي وَ رَبّي مَڹْ لي غَیْرُڪَ @akabano آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها: