از #درخت بیاموزیم برای بعضی ها باید ریشه بود تاام...- کانال آکابانو

از #درخت بیاموزیم برای بعضی ها باید ریشه بود تاامید به زندگی را به آنها بدهیم. برای بعضی ها باید تنه بود تاتکیه گاه آنهاباشیم. برای بعضیها بایدشاخ وبرگ بود تاعیب های آنها رابپوشانیم. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: درخت

ويديوهاي مرتبط