بدان که: در نزد دیگران عزیز میشوی اگر قدرتت را،...- کانال آکابانو

بدان که: در نزد دیگران عزیز میشوی اگر قدرتت را،و آرامشت را به دیگران ارزانی داری... تواناييت را هدیه کنی..... و علمت را به دیگران بیاموزی @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: