ديوانه تر از خويش كسى مى جستم دستم بگرفتند و به ...- کانال آکابانو

ديوانه تر از خويش كسى مى جستم دستم بگرفتند و به دستم دادند #سعدى @akabano آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها: سعدى