بسم الله الرحمن الرحیم یک روز دیگر یک برکت دیگر ...- کانال آکابانو

بسم الله الرحمن الرحیم یک روز دیگر یک برکت دیگر وفرصت دیگربراے زندگے خداے مهربانم توراسپاس بخاطر روزے دیگرو آغازے نو به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: