جای آسایش چه می جویی رهی در ملک عشق موج را آسود...- کانال آکابانو

جای آسایش چه می جویی رهی در ملک عشق موج را آسودگی در بحر بی پایاب نیست رهی_معیری به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: