⭐️شكوفه‌هاي خشك شده زردآلو خونريزي داخلي و بيرون...- کانال آکابانو

⭐️شكوفه‌هاي خشك شده زردآلو خونريزي داخلي و بيروني را بند مي‌آورد برگه زردالو ضد سرطان است (مخصوصاً سرطان سینه و لوزالمعده) @akabano آکابانو

لايک10 انتشار در تلگرام
تگها: