خَرِتون كه از پل گذشت، زیر حرف‌تون نزنید؛ خَره د...- کانال آکابانو

خَرِتون كه از پل گذشت، زیر حرف‌تون نزنید؛ خَره دیگه، یهو دیدین برگشت!!

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: