مصریان باستان اعتقاد داشتند که پس از مرگ، از آنه...- کانال آکابانو

مصریان باستان اعتقاد داشتند که پس از مرگ، از آنها تنها دو سوال پرسیده می شود: آیا شادی را یافتی؟ آیا شادی را آفریدی؟ @akabano آکابانو

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها: