چہ زیبا خالقے دارم دلم گرم ست ومیدانم که فردا...- کانال آکابانو

چہ زیبا خالقے دارم دلم گرم ست ومیدانم که فردا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

چہ زیبا خالقے دارم دلم گرم ست ومیدانم که فردا باز خورشیدے میان آسمان، چون نور مے آید شبے مےخواندم با مہر سحر میراندم با ناز چہ بخشنده خداےعاشقے دارم 'شبتون

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: