امروز اڪَر ڪسي ڪَره‌اے دارد و تو راهش را مي‌دان...- کانال آکابانو

امروز اڪَر ڪسي ڪَره‌اے دارد و تو راهش را مي‌دان...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

امروز اڪَر ڪسي ڪَره‌اے دارد و تو راهش را مي‌داني سڪوت نڪڹ! اڪَر دستت بہ جایي مي‌رسد ڪارے ڪڹ معجزه‌ے زندگی دیڪَراڹ باش بي‌شڪ فرد دیڪَرے معجزه زندڪَي تو خواهد بود روزتوڹ گل باروڹ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط