شادمان ترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند...- کانال آکابانو

شادمان ترین مردم بهترین چیزها را در زندگی ندارند بلکه بهترین برداشت را از زندگی دارند ... به امید برداشتهای خوب از زندگی

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: