اگر، در زندگی نگاهت به داشته هایت باشد بیشتر خواهی...- کانال آکابانو

اگر، در زندگی نگاهت به داشته هایت باشد بیشتر خواهی داشت.... اما اگر مدام به نداشته هایت فکر کنی هیچ وقت هیچ چیز برایت کافی نخواهد بود.... فکرت راترمیم کن ! @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: