بدانید که امام صادق فرمودند خوردن پنیر، صبحگاهان...- کانال آکابانو

بدانید که امام صادق فرمودند خوردن پنیر، صبحگاهان مضرّ است و شامگاهان مفید آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: