يک عکس و يک دنيا حرف : افراد سست اراده ، همیشه ب...- کانال آکابانو

يک عکس و يک دنيا حرف : افراد سست اراده ، همیشه به دنبال معجزه هستند، اما افراد قوی، خود سازنده معجزه ها هستند. @akabano آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: