روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است آری! افطا...- کانال آکابانو

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است آری! افطار رطب در رمضان مستحب است روز ماه رمضان، زلف میفشان که فقیه بخورد روزهٔ خود را به گمانش که شب است @akabano آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: