هوالحق خدایا ... به هرروزدوستانم آرامش به زندگی...- کانال آکابانو

هوالحق خدایا ... به هرروزدوستانم آرامش به زندگیشان عافیت، به عشقشان ثبات، به مهرشان وفـا، به عمرشان عزت، به رزقشان برکت و به وجودشان صحت عطابفرما...

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: