خدايادرچهارمیڹ روز ماه رمضاڹ دلماڹ را درجویباررح...- کانال آکابانو

خدايادرچهارمیڹ روز ماه رمضاڹ دلماڹ را درجویباررحمتت چناڹ شستشو ده ڪہ هرجانفرت هست دوستي هرجاياس هست امید وهرڪجازخمي هست درماڹ جایش رابڪَیرد..‌♧ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط