آرامش شب نصیب کسانی باد که دعا دارند ادعا ندارند ن...- کانال آکابانو

آرامش شب نصیب کسانی باد که دعا دارند ادعا ندارند نیایش دارند نمایش ندارند حیا دارند ریا ندارند رسم دارند اسم ندارند...

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها: