اگردرزندگی نگاهت به داشته هایت باشدبیشترخواهی داشت...- کانال آکابانو

اگردرزندگی نگاهت به داشته هایت باشدبیشترخواهی داشت امااگرمدام به نداشته هایت فکرکنی هیچ وقت هیچ چیزبرایت کافی نخواهدبود @akabano آکابانو

لايک18 انتشار در تلگرام
تگها: