آموزگار عشق ای معلّم خانه‌ات آباد باد جانت از زنج...- کانال آکابانو

آموزگار عشق ای معلّم خانه‌ات آباد باد جانت از زنجیر غم آزاد باد جان جان، ای معنی آزادگی در حریم قدسی دلدادگی عمر را در جست و جوی راه حق هم تو بردی از کسان گوی سبق راز عشق و عاشقی در گوش جان بی‌خبر را آگهی دادی از آن در قمار عاشقی بشتافتی ساحت عین‌الیقین بشکافتی تا نوای هاتفی بشنیده‌ای پرده‌های بیخودی بدریده‌ای در صفات دلبران تا بندگی باز گفتی معنی دلبردگی برگشودی بندها از پای ما قفل‌ها برکنده‌ای از رای ما پرچم آزادگی برداشتی جای ذلّت تخم عزّت کاشتی هان و هان برخوان تو ای مرغ سحر بانگ آزادی و آهنگ ظفر تا برآید دست حق از حبس و حصر برگشاید قفل زندان را به نصر ای قلم در دست تو چون تیغ تیز پتک سنگین بر سر ظلم و ستیز بر سیاهی‌ها برآوردی خروش شرح صدرت شد منادی سروش تو برآی ای آفتاب روشنی در سرای ظلمت اهریمنی تا شب ما سر به سر روشن شود گلخن ما بستر گلشن شود چون تویی آموزگار عشق و دین تا ابد تابد به ما نور مُبین دكتر نير طهورى @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط