خوب مي‌داني ڪہ اندرڪَرمي بازارعشق،هیچ ڪالایي...- کانال آکابانو

خوب مي‌داني ڪہ اندرڪَرمي بازارعشق،هیچ ڪالایي...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

خوب مي‌داني ڪہ اندرڪَرمي بازارعشق،هیچ ڪالایي بہ جز جاڹ قابڸ سۅدا نبۅد هر چہ ڪَشتم‌در وجودم‌هدیہ‌اے پیــــدا ڪنم، مڹ چہ ســــازم تحفہ‌اے بهتـــر ز دڸ آنــــــجا نبود @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط