هیچ کس آن قدر فقیر نیست که نتواندلبخندی به کسی بب...- کانال آکابانو

هیچ کس آن قدر فقیر نیست که نتواندلبخندی به کسی ببخشد وهیچ کس آن قدرثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: