غمگین ترین آدمها کسانی هستندکه برداشت دیگران ...- کانال آکابانو

غمگین ترین آدمها کسانی هستندکه برداشت دیگران برایشان اهمیت زیادی دارد پابلو_پیکاسو  https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: