وقتی در زندگیتان اتفاقاتی بد می افتد، کتاب را نب...- کانال آکابانو

وقتی در زندگیتان اتفاقاتی بد می افتد، کتاب را نبندید، ورق بزنید و فصلی تازه را شروع کنید.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: