هیچ دلیلی وجود ندارد که به خاطر چیزی که نمیتوانی...- کانال آکابانو

هیچ دلیلی وجود ندارد که به خاطر چیزی که نمیتوانید تغییرش دهید خود را دچار استرس کنید به پیش روید و قوی تر شوید

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: