اینکه مردم نشناسند تو را غربت نیست! غربت آن است که...- کانال آکابانو

اینکه مردم نشناسند تو را غربت نیست! غربت آن است که یاران ببرندت از یاد...! آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: