هدف هایتان راکوچک انتخاب نکنید اگربه هدف های بز...- کانال آکابانو

هدف هایتان راکوچک انتخاب نکنید اگربه هدف های بزرگ احساس نیاز نکنید انسان بزرگی نخواهید شد...

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: