زندگي همهمه مبهمي از رد شدن خاطره هاست. هر كجا ...- کانال آکابانو

زندگي همهمه مبهمي از رد شدن خاطره هاست. هر كجا خنديديم هركجا خندانديم زندگي آنجاست ... @akabano آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: