وقتی میخواهیدبه گنجشکی غذا بدهید فرارمیکند چراکه م...- کانال آکابانو

وقتی میخواهیدبه گنجشکی غذا بدهید فرارمیکند چراکه میداند آزادی باارزش تر از نان است.. @akabano آکابانو

لايک29 انتشار در تلگرام
تگها: