قلب یک زن همچون یک معبدمقدس است برای ورودبه قلب...- کانال آکابانو

قلب یک زن همچون یک معبدمقدس است برای ورودبه قلبش وضوےعشق بساز انگاه باصداقت وبےریا واردآن شو بےشک یگانہ ساکن قلبش خواهےشدتا همیشه @akabano آکابانو

لايک20 انتشار در تلگرام
تگها: