در دیاری که در او نیست کَسی یار کَسی کاش یا ر...- کانال آکابانو

در دیاری که در او نیست کَسی یار کَسی کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی #شهریار https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک19 انتشار در تلگرام
تگها: شهریار