خدایا به روزگارِ دوستانم آرامش به زندگیشان عافی...- کانال آکابانو

خدایا به روزگارِ دوستانم آرامش به زندگیشان عافیت به عشقشان ثبات به مهرشان وفـا به عمرشان عزت به رزقشان برکت و به وجودشان صحت عطابفرما ... @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: