معده خالی در هنگام افطار تحمل غذای سنگین رانداردخو...- کانال آکابانو

معده خالی در هنگام افطار تحمل غذای سنگین رانداردخوردن غذاهای سهل الهضم وتقریبا نرم برای افطار مناسب تر است @akabano آکابانو

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها: