شب هاى دراز بى عبادت چه كنم. طبعم به گناه...- کانال آکابانو

شب هاى دراز بى عبادت چه كنم. طبعم به گناه...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

شب هاى دراز بى عبادت چه كنم. طبعم به گناه كرده عادت چه كنم. گويند كريم است وگنه ميبخشد. گيريم ببخشد زخجالت چه كنم التماس دعا

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: