دستانم لايق شکوفہ هاے اجابت نيستند امااز آنجايے...- کانال آکابانو

دستانم لايق شکوفہ هاے اجابت نيستند امااز آنجايے کہ پروردگارم را رحمان ورحيم مےشناسم دوستانم را بہ او مےسپارم روزه تون قبول، احوالتون آروم❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط