سائل نخورَد ثانیه ای غصه ی نان را تا سفره ی احسا...- کانال آکابانو

سائل نخورَد ثانیه ای غصه ی نان را تا سفره ی احسان 'کرم خانه تان' هست به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: