هر که هراسيد و از کش و کوش زمانه ترسيد دژ بلند تو ...- کانال آکابانو

هر که هراسيد و از کش و کوش زمانه ترسيد دژ بلند تو را پناه گزيد و هر که خوف و وحشتی او را فرا رسيد جان خود به کوشکِ تو کشيد مرا نيز در نگاه خويش گير روزتون خوش @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها: