خدایا دراین صبح پنجشنبہ نعمت,سلامتے,مبداء هم...- کانال آکابانو

خدایا دراین صبح پنجشنبہ نعمت,سلامتے,مبداء هم...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

خدایا دراین صبح پنجشنبہ نعمت,سلامتے,مبداء همہ نیازهاست و عاقبت بخیرے مقصد همہ نیازها تو را بہ مهربانیت این دو را بہ همہ دوستانم عطافرما @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط