زمین بهشت میشوداگر مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست ج...- کانال آکابانو

زمین بهشت میشوداگر مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جزقضاوت ڪردن دیگران هیچ چیز گناه نیست جزحق الناس هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران هیچ ڪس اسطوره نیست الّا در مهرباني و انسانیت @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک48 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط