زمین بهشت میشوداگر مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست ج...- کانال آکابانو

زمین بهشت میشوداگر مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جزقضاوت ڪردن دیگران هیچ چیز گناه نیست جزحق الناس هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران هیچ ڪس اسطوره نیست الّا در مهرباني و انسانیت @akabano آکابانو

لايک48 انتشار در تلگرام
تگها: