صبح آمده برروی لبت خنده بکارد باران محبت بہ سر...- کانال آکابانو

صبح آمده برروی لبت خنده بکارد باران محبت بہ سر...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

صبح آمده برروی لبت خنده بکارد باران محبت بہ سرت بازببارد خورشید رسیدست که باجوهر ِنورش نقشی زخدا بردل ِپاکت بنگارد مانندعروسان به جهان جلوه نمودست تا عشوه کندصبر دلت رابہ سرآرد❣ @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: