بدانید بهترین جواب بدگویی:سکوت بهترین جواب خشم...- کانال آکابانو

بدانید بهترین جواب بدگویی:سکوت بهترین جواب خشم:صبر بهترین جواب درد:تحمل بهترین جواب سختی:توکل بهترین جواب خوبی:تشکر بهترین جواب زندگی:قناعت بهترین جواب شکست:امیدواری❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط