'الهى 'اى نفست هم نفس 'بى ڪَسان'... جز تو ڪس...- کانال آکابانو

'الهى 'اى نفست هم نفس 'بى ڪَسان'... جز تو ڪس...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

'الهى 'اى نفست هم نفس 'بى ڪَسان'... جز تو ڪسى نیست ڪَسِ 'بى ڪَسان'... بی ڪَسَم و هم نفس من 'تویى' رو به ڪه آرم ڪه ڪَسِ من 'تویى' @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط