سکوت در اثر بستن فک نیست. در اثر باز کردن فکر است...- کانال آکابانو

سکوت در اثر بستن فک نیست. در اثر باز کردن فکر است. هرچه فکر بازتر سکوت بیشتر. هرچه فکر بسته تر فک باز تر...!!!

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: