‌ ‌ باز امشب 'ليله القدر' خداست ذکر يارب يارب...- کانال آکابانو

‌ ‌ باز امشب 'ليله القدر' خداست ذکر يارب يارب و ورد دعاست... گاه استغفار و دل لرزيدن است... گاه توبه گاه 'آمرزيدن' است... گاه عجز و التماس و هم نياز... روبه درگاه کريم چاره ساز... گاه جوشن خواني شب تا سحر... بارش باران اشک ازچشم تر... پس به وقت ابتهال وحال زار... ياد کن از اين 'حقير بيقرار'... التماس دعا از شما خوبان خدا. @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: