وقتی تو باوالدین خودمهربان باشی وبا آنان به نازکی ...- کانال آکابانو

وقتی تو باوالدین خودمهربان باشی وبا آنان به نازکی ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

وقتی تو باوالدین خودمهربان باشی وبا آنان به نازکی برگ‌ گل وبه طراوت شبنم ریخته برگل رز سخن بگویی وبه آنان محبت کنی وقلب آنان را ازخود خشنودکنی خداوند تورا درآغوش خواهدگرفت❣ @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: